مهدي مهرآبادي،

مقايسه اثر آنتي بيوفين، پروبيوتيك گاليپرو و آنتي بيوتيك ويرجينامايسين در جيره حاوي جو بر عملكرد، كلسترول و تري گليسريد خون و پاسخ ايمني SRBC د

13 دی 1390 ساعت 23:09


فلاونوييدها طبقه بزرگي از پلي فنل ها با بيش از 4000 تركيب هستند، كه در گياه نقش آنتي اكسيداني را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان داراي اثرهاي آنتي اكسيداني، ضدالتهابي، جلوگيري كننده سرطان و محافظت كننده از قلب مي باشند. تركيب كوئرستين در گروه فلاونول قرار دارد و براي مقابله با ويروس ها و سلول هاي سرطاني استفاده مي شود. هدف از اين تحقيق، استخراج و اندازه گيري تركيب كوئرستين در سه گونه گياهي بومادران Achillea tenuifolia، A. biebersteinii و A. millefolium بود. نمونه ها در اوايل خردادماه 1389 از موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور جمع آوري و سپس از اندام هاي مختلف (گل، برگ و ساقه) با روشهاي مختلف استخراج انجام گرديد. در روش اول، نمونه با حلال كلروفرم توسط دستگاه سوكسله به مدت 72 ساعت استخراج گرديد. در روش دوم، به نمونه قبلي كه با حلال كلروفرم استخراج شده بود پس از جدا كردن حلال، متانول اضافه كرده و مجدداً عمل استخراج انجام گرديد. در روش سوم، با توجه به ميزان ماده خشك از گياه تازه و با حلال هاي متانول و اسيد استيك (به نسبت 1:9) توسط دستگاه آسياب برقي خرد و همزمان صاف گرديد. در روش چهارم، ابتدا گياه تازه با دستگاه آسياب برقي خرد شد و سپس با حلال هاي متانول و اسيد استيك (به نسبت 1:9) و به مدت يك هفته خيسانده سپس صاف گرديد، بعد همه نمونه هاي بدست آمده به حجم 30 ميلي ليتر تغليظ گرديدند. جمعاً 36 نمونه بدست آمدند كه ميزان تركيب كوئرستين توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) مورد اندازه گيري قرار گرفت. بيشترين مقادير تركيب كوئرستين در گل (ppm 2164) و برگ A. millefolium (ppm 2064) به روش استخراج با سوكسله و حلال متانول بدست آمد. بيشترين مقدار كوئرستين در ساقهA. millefolium (ppm 2034)، به روش خيساندن با حلال متانول بدست آمد و كمترين مقادير كوئرستين در روش استخراج با كلروفرم، در برگ A. millefolium (ppm 127)، در ساقه A. biebersteinii (ppm 110) و در ساقه A. tenuifolia (ppm 23) مشاهده شد.


کد مطلب: 5591

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcb.9bsurhbs8iupr.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net