مطالعه شجره شناسي جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در ايران طي سال هاي 1389-1388 براساس قطعه ژن گليكوپروتئين

29 شهريور 1393 ساعت 10:58

مسعود هاشم زاده ، وحيد كريمي ، شهين مسعودي ، عبدالحميد شوشتري ، آرش قليان چي لنگرودي ، رضا مميز ، محمدحسين ناظم شيرازي ، حسين مقصودلو ،
رضا حسن زاده ، فاطمه عشرت آبادي


زمينه مطالعه: برونشيت عفوني پرندگان بيماري حاد، بسيار مسري، با انتشار
جهاني مي باشد، جهش هاي نقطه اي و نوتركيبي ژنوم ويروس موجب تكامل مداوم
آن شده و بنابراين ظهور واريته هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان كنترل
اين بيماري را پيچيده نموده است.
هدف: بررسي خصوصيات ژني واريته هاي جديد ويروس برونشيت عفوني جدا شده در
مرغداري هاي صنعتي ايران در نمونه هايي كه بين سال هاي 1388 و 1389 جمع
آوري گرديده است.
روش كار: قطعه اي از ژن پروتئين 1S ، ناحيه پر تغيير و پايدار ويروس
برونشيت را پوشش مي دهد، با استفاده از روش RT-PCR متـداول تكثيـر و
تعييـن تـوالـي گـرديـد.
نتـايج: تجزيه و تحليل فيلوژني چهار ويروس را نشان داد كه به اسامي
891Razi-HKM ، 892Razi-HKM ، 893Razi-HKM و 894Razi-HKM ناميده شدند.
مقايسه اسيدهاي آمينه القايي آنها با ساير ژنوتيپ ها ويروس برونشيت عفوني
پرندگان، انتشار يافته در پايگاه اطلاعات بانك ژن، دلالت دارد كه جدايه
891Razi-HKM و 894Razi-HKM داخل سروتيپ بيماريزا /B793 قرار دارند، در
حـاليكـه جـدايـه هـاي 892Razi-HKM و 893Razi-HKM بـا جـدايـه هـايي كه
قبلا در ايران شناخته شده بودند كاملاً تفاوت داشتند. جدايه 893Razi-HKM
بـا جـدايـه هـاي كشـورهـاي خـاور ميانه كه اخيراً انتشار يافته است
قرابت زياد داشت و احتمالاً جدايه جديد در ايران مي باشد.
نتيجه گيري نهايي: يافته هاي اين مطالعه بهبود استراتژي هاي كنترل بيماري
را ضرورت دانسته و لذا اهميت برقراري سيستم پايش مستمر بيماري برونشيت
عفوني پرندگان و به اشتراك گذاشتن اطلاعات در جوامع علمي جهاني را تاكيد
مي نمايد، اين امر مي تواند خلل اپيدميولوژي بيماري در منطقه را پر كند و
توانمندي تشخيص را معتبر سازد.

کليدواژگان: ويروس برونشيت عفوني پرندگان؛ توالي اسيد آمينه هاي؛ جدايه؛
شجره شناسی


کد مطلب: 9415

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdca.6nok49nym5k14.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net