موسسه اطلاعات مرغداری 11 بهمن 1396 ساعت 9:52 http://infopoultry.net/vdcjv8ev.uqe8xzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر عصاره خام آلوئه ورا بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های خونی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مقیاس مزرعه -------------------------------------------------- مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی؛ تکاور محمدیان؛ مهرزاد مصباح متن : زمینه مطالعه: اثر تحریک ایمنی آلوئه ورا در پستانداران اثبات گردیده، اما مطالعات کمی درمورد اثر آلوئه ورا بر سلامت ماهی و پاسخ‌های ایمنی انجام شده است. هدف: در این پژوهش اثر مصرف خوراکی آلوئه ورا بر شاخص‌های رشد، پارامترهای خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شده است. روش کار: هزار و پانصد عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد ( ۲±۲۰ گرم، میانگین ± انحراف معیار) به ۵ گروه، هرگروه با ۳ تکرار در مقیاس مزرعه تقسیم شدند. گروه ۱ به ‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد و با غذای معمولی تغذیه گردید، گروه‌های ۲ تا ۵ با رژیم غذایی همراه با۵ ۰ /۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۵/۰ % عصاره آلوئه ورا به ترتیب به مدت ۶۰ روز تغذیه شدند. شاخص‌های رشد شامل SGR ، FCR، PWG، FER، PER و CF در روز ۳۰ و ۶۰ محاسبه گردیدند. نمونه خون در روز ۶۰ و پارامترهای خونی ازجمله PCV،Hb ، RBC، WBC، MCH، MCV، MCHC و همچنین پارامترهای ایمنی ازجمله: لیزوزیم و فعالیت باکتری کشی سرم، پروتئین تام سرم و گلوبولین در میان گروه ها مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که تمام شاخص‌های رشد به‌جز CF و تمام پارامترهای ایمنی ذکر شده به‌طور قابل‌توجهی در ماهیان تغذیه‌شده با غذای حاوی عصاره آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان دادند (P < 0.05). پارامترهای خونی: HB، RBC، PCV، WBC افزایش قابل‌توجهی نسبت به گروه شاهد نشان دادند (P < 0.05)، اما MCV، MCH و MCHC تغییرات معنی‌داری را نشان ندادند (P > 0.05). نتیجه‌گیری نهایی: می‌توان نتیجه گرفت که مصرف خوراکی ۱/۰و ۲/۰ % عصاره خام آلوئه ورا در جیره غذایی می‌تواند شاخص‌های رشد و پاسخ‌های ایمنی غیراختصاصی را بهبود بخشیده و بر روی برخی از پارامترهای خونی در قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر مثبت داشته باشد. کلمات کلیدی آلوئه ورا، شاخصهای رشد، پارامترهای خونی، پاسخ ایمنی، قزلآلای رنگین کمان دانلود مقاله