موسسه اطلاعات مرغداری 16 خرداد 1395 ساعت 17:19 http://infopoultry.net/vdcjoaev.uqeyxzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : جداسازي و تشخيص مولكولي پاراميكزوويروس-1 كبوتري از كبوتران مشكوك به بيماري نيوكاسل در شهرستان اهواز -------------------------------------------------- منصور مياحي، مسعودرضا صيفي آباد شاپوري، رمضانعلي جعفري، مهرداد خسروي فارساني متن : بيماري نيوكاسل يكي از مهم ترين بيماري هاي ويروسي پرندگان است كه گونه هاي زيادي از پرندگان از جمله ماكيان اهلي و كبوتران را آلوده مي كند. سويه ي حادِ ويروس بيماري نيوكاسل كه عامل ايجاد كننده ي اين بيماري در كبوتران است پاراميكزوويروس-1 كبوتري (PPMV-1) نام دارد و مي­تواند باعث بيماري نيوكاسل در ماكيان اهلي نيز شوند. به منظور جداسازي و تشخيص ملكولي PPMV-1، از 50 گله ي كبوتر در شهرستان اهواز در خلال سال هاي 93-92، نمونه برداري از طريق سوآب هاي كلوآكي و دهاني- نايي انجام شد. هم­چنين از مغز، ناي، ريه، كبد، طحال و لوزه هاي سكومي برخي پرندگان تلف شده نيز نمونه برداري شد. نمونه ها به تخم مرغ هاي جنين دار 11-9 روزه تلقيح شدند و تاييد مثبت بودن مايع آلانتوييك داراي فعاليت هماگلوتيناسيون با آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون با سرم اختصاصي ضد PPMV-1، انجام شد. سپس RNA ي ويروس نمونه ها استخراج گرديد و از روي آن cDNA سنتز شد. در واكنش زنجيره ي پلي مراز (PCR) از توالي هاي پرايمري كه قطعه ي 535 جفت بازي توليد مي كرد، استفاده گرديد. در نهايت محصولات PCR به وسيله­ي الكتروفورز آناليز شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد 9 گله از 50 گله، در جداسازي در تخم مرغ جنين دار و آزمون هماگلوتيناسيون سريع مثبت بودند. آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون با سرم اختصاصي PPMV-1 تاييد كرد تمامي ويروس هاي جداشده PPMV-1 هستند. درصد فراواني جداسازي در اين مطالعه از كبوتران مشكوك به آلودگي با اين ويروس، 18 درصد بود. در PCR تمام 9 گله، مثبت بودند و محصولات PCR اين نمونه ها، باند 535 جفت بازي را در الكتروفورز نشان دادند. يافته ها ي اين مطالعه تاييد مي كنند PPMV-1 در كبوتران شهرستان اهواز انزوتيك بوده و مي تواند همواره تهديدي براي صنعت پرورش ماكيان اهلي باشد، لذا توالي يابي و تعيين ناحيه ي شكافت ويروس؛ قرنطينه، حذف و واكسيناسيون موثر كبوتران آلوده و بررسي حدت اين ويروس ها در ماكيان صنعتي در پيش گيري و كنترل بيماري و چرخش آن از كبوتران به ماكيان و بالعكس بسيار حائز اهميت است. کليدواژگان:بيماري نيوكاسل؛ پاراميكزوويروس، 1 كبوتري؛ جداسازي؛ PCR