موسسه اطلاعات مرغداری 6 آذر 1396 ساعت 20:11 http://infopoultry.net/vdcj8aev.uqevhzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : تأثیر سم‌زدایی ذرت آلوده به آفلاتوکسین با عصاره آبی آویشن بر عملکرد و پروتئین تام خون بلدرچین ژاپنی -------------------------------------------------- اکبر گران؛ محمود شیوازاد؛ علیرضا قاسم پور متن : چکیده زمینه مطالعه: در طبیعت عصاره‌های گیاهان دارویی وجود دارند که علاوه بر اینکه با مکانیسم‌های مختلف، قادر به کاهش آفلاتوکسین ‌1B‌ در محصـولات کشـاورزی هستنـد مـی‌تـواننـد به عنوان محرک رشد عمل کنند. هدف: عصاره آبی آویشن دنایی به منظور سم‌زادیی خوراک آلوده به آفلاتوکسین ‌1B‌ و اثرات محرک رشد در جیره بلدرچین ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار:‌ ‌پس از تعیین جنسیت در سن 24 روزگی، ‌بلدرچین‌ها به صورت گروهی توزین و با میانگین وزنی مشابه بین واحدهای آزمایشی توزیع شدند که 80 بلدرچین ژاپنی نر، برای آزمایش استفاده شد. چهار جیره آزمـایشـی شـامـل جیـره آزمـایشی شاهد، جیره حاوی ‌ppm‌ 2000 عصاره آبی آویشن، جیره آلوده به ‌ppb‌500 آفلاتوکسین، جیره آلوده با ‌ppb‌ 500 آفلاتوکسین و تیمار شده با ‌ppm‌ 2000 عصاره آبی آویشن بود. در 45 روزگی، خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و پروتئین تام سرم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: آفلاتوکسین به‌طور معنی‌داری خوراک مصرفی، اضافه وزن و پروتئین تام سرم را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد (05/0