موسسه اطلاعات مرغداری 1 تير 1392 ساعت 11:55 http://infopoultry.net/vdcj.xeofuqevisfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير عوامل مغذي بر ايجاد سندرم كبد چرب همراه با خونريزي و روش هاي تشخيص آن با استفاده از فراسنجه هاي سرم و كبد در مرغان تخم گذار -------------------------------------------------- مرتضي يوسفي ، محمود شيوازاد، ايرج سهرابي حقدوست متن : مرغ در هر تكرار از سن 94 تا 106 هفتگي طي 3 دوره 28 روزه انجام شد. از عوامل غذايي مختلف كه براي ايجاد FLHS استفاده گرديد عبارتند از: 1) شاهد 2) داراي كمبود متيونين 3) داراي كمبود اسيد لينولئيك 4) داراي انرژي زياد (3000 كيلوكالري بر كيلوگرم) 5) داراي كمبود متيونين، اسيد لينولئيك، كولين و با انرژي زياد و 6) داراي كمبود كولين. نتايج نشان داد خوراك مصرفي در گروه آزمايشي حاوي انرژي زياد نسبت به گروه شاهد در كل دوره آزمايش كاهش معني داري نشان داد (05/0P