موسسه اطلاعات مرغداری 1 آبان 1392 ساعت 14:25 http://infopoultry.net/vdcj.teofuqeaysfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده -------------------------------------------------- الميرا محمدي، محسن دانشيار ،فرهاد فرخي اردبيلي، اسكندر عليزاده متن : در اين مطالعه، اثر تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت سديم (0، 042/0 ، 084/0 و 168/0 ميلي گرم به ازاي هر تخم مرغ) بر رشد و توسعه ي جنين و بعضي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده بررسي شد. تعداد 308 عدد تخم مرغ بارور براي اين منظور استفاده شد. اين تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه درآوري به 4 گروه آزمايشي تقسيم شدند و سطوح مختلف نيتريت سديم را به صورت محلول در آب مقطر دريافت كردند. آزمون كاي اسكوار براي مقايسه ي آماري جوجه درآوري و تلفات جنين استفاده شد. نتايج فراسنجه هاي خوني بر پايهي طرح كاملاً تصادفي با 4 تيمار و 5 نمونه ي خوني براي هر يك مورد آناليز قرار گرفتند. مقايسهي ميانگين تيمارها توسط آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح 5 درصد انجام شد. تزريق نيتريت سديم تاثيري بر درصد جوجه درآوري و مرگ و مير نداشت (05/0P). پروتئين كل خون جوجه هاي حاصل از تخم مرغهاي تزريق شده با سطح 042/0 ميلي گرم نيتريت سديم به طور معني داري پايين تر از مقدار مربوط به جوجه هاي حاصل از تخم مرغهاي شاهد بود (05/0>P). همچنين در مقايسات مستقل، پروتئين تام خون جوجه هاي هچ شده از تخم مرغ هاي تزريق شده با نيتريت سديم كمتر از مقدار مربوط به جوجه هاي شاهد بود (05/0>P). تفاوت معني داري بين جوجه هاي تيمارهاي مختلف براي كلسترول، تري گليسريد، هماتوكريت و هموگلوبين خون مشاهده نشد (05/0 کليدواژگان: پروتئين خون، تزريق داخل تخم مرغي، نيتريت سديم، وزن جوجه ي يكروزه