موسسه اطلاعات مرغداری 16 فروردين 1393 ساعت 9:33 http://infopoultry.net/vdcj.mehfuqev8sfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي دامنه پراكنش، تراكم و زيست شناسي زادآوري قرقاول بال نقره اي (Phasianus colchicus principalis، Sclater، 1885) در شمال شرق ايران -------------------------------------------------- نسرين كيوانفر، منصور علي آباديان متن : قرقاول معمولي (Phasianus colchicus، Linnaeus، 1758) گونه بومي ناحيه جغرافيايي اروپا-آسياست. زيرگونه قرقاول بال نقره اي (P. c. principalis) در تركمنستان و شمال افغانستان تا اراضي مجاور رودخانه هريرود در شمال شرق ايران حضور دارد. پژوهش حاضر، نخستين تلاش در جهت تعيين دامنه پراكنش و ميزان تراكم جمعيت هاي قرقاول بال نقره اي و شناخت زيست شناسي زادآوري آن در شمال شرق ايران است. به منظور مطالعه تراكم و پراكنش قرقاول بال نقره اي در دو شهرستان سرخس و درگز، 36 ايستگاه تعيين شد. بررسي رفتار زادآوري اين زيرگونه شامل فرآيند تخم گذاري، تفريخ و تغذيه جوجه ها، با نصب دوربين و انجام فيلم برداري در 10 ايستگاه كه در آن 14 آشيانه فعال پيدا شد، انجام گرديد. بر اساس اين مطالعه، شكل آشيانه ساده، تاريخ آغاز جوجه آوري در 5±21 فروردين ماه، خروج جوجه ها از تخم در 5±18 ارديبهشت ماه و ميزان مشاركت والد نر در پرورش جوجه ها اندك است. طول دوره تفريخ تخم ها در طبيعت 1±24 روز است. مقايسه ريخت سنجي تخم ها (طول و عرض)، ابعاد آشيانه و تعداد تخم در آشيانه به تفكيك در 10 ايستگاه، بيانگر اختلاف معني دار در جمعيت هاي مورد مطالعه است (P