موسسه اطلاعات مرغداری 26 بهمن 1389 ساعت 9:11 http://infopoultry.net/vdcj.ietfuqehvsfzu.html -------------------------------------------------- ذوالفقار رجبي، حسين طايفي نصر آبادي، امير بابك سيوفي خوجين عنوان : ارزيابي كيفي آزمايشگاهي واكسن هاي امولسيون روغني تحت تيپ 2N9H آنفلوانزاي پرندگان -------------------------------------------------- متن : در سال هاي اخير استفاده از واكسيناسيون براي كنترل ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان بخصوص ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان با بيماريزايي ملايم در حال افزايش است، لذا ارزيابي كيفي آنها با توجه به خصوصيات ويروس عامل بيماري از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مطالعه جهت ارزيابي كيفي واكسن هاي روغني تحت گروه 2N9H آنفلوانزا در آزمايشگاه، توده ي آنتي ژن از سه واكسن تجاري قابل دسترس آنفلوانزا، توسط روش Aqueous partition استخراج و باز يافت شد، سپس مقدار پروتئين تام استخراج شده و فعاليت هماگلوتيناسيون باز يافت شده از هر واكسن تعيين و با ميزان ايمني زايي آنها در جوجه ها مقايسه شد. نتايج نشان داد فعاليت هماگلوتيناسيون بازيافته و غلظت پروتئين ويروسي استخراج شده از واكسن ها با دزهاي مساوي متفاوت است. همچنين پاسخ سيستم ايمني جوجه ها به واكسن هاي مورد مطالعه همانند نتايج قبل متفاوت و هماهنگ با آنها است كه از نظر آناليز آماري نيز اختلاف معني داري بين آنها وجود دارد. با توجه به نتايج به نظر مي رسد دليل عمده ي كيفيت پايين دو واكسن از سه واكسن مورد مطالعه غلظت پايين پروتئين هاي ويروسي در آنها است.