موسسه اطلاعات مرغداری 14 خرداد 1391 ساعت 23:10 http://infopoultry.net/vdci.raqct1au3bc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر جايگزيني ذرت با پودر سيبدزميني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- متن : اين آزمايش به منظور بررسي اثرات جايگزيني ذرت با سطوح مختلف سيب زميني در جيره جوجه هاي گوشتي در دوره رشد (21 تا 42 روزگي) و پاياني (42 تا 49 روزگي) اجرا شد. آزمايش با استفاده از 6 سطح جايگزيني ذرت با پودر سيب زميني (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در قالب طرح كاملاً تصادفي با استفاده از 360 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس در 4 تكرار و 15 قطعه جوجه در هر تكرار انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که مي توان تا 40 درصد ذرت جيره ي رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي را با پودر سيب زميني جايگزين نمود، بدون اينکه اثر منفي بر عملکرد آنها داشته باشد.