موسسه اطلاعات مرغداری 17 اسفند 1394 ساعت 20:36 http://infopoultry.net/vdchimnz.23nvvdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : بکارگيري روش HRM در شناسايي و تفريق جدايه هاي ايراني ويروس بيماري نيوکاسل از سويه هاي واکسينال -------------------------------------------------- ديبازر شهداد, شيخي نريمان, همت زاده فرهيد, چرخكار سعيد, پوربخش سيدعلي متن : براي کنترل همه گيري ها لازم است تا حضور ويروس هاي حاد از واکسن در کمترين زمان ممکن و با بيشترين دقت تشخيص داده شود. هدف از اين مطالعه، بکارگيري روش HRM (High-Resolution Melting-Curve Analysis) در شناسايي و تفريق جدايه هاي بومي ويروس بيماري نيوکاسل از سويه هاي واکسن بود. در اين مطالعه 5 جدايه حادNDV همراه با 6 نمونه از واکسن هاي نيوکاسل موجود در بازار ايران مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن F، 8 جفت پرايمر (A-H) براي آناليز HRM طراحي و ساخته شدند. در مرحله نخست 2 ويروس واکسن و يک ويروس حاد با هر 8 جفت پرايمر آناليز شدند. بر اساس نتايج حاصله، در مرحله بعد 3 جفت پرايمر از بين آنها انتخاب و تمام ويروسها مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از نرم افزار، الگوهاي بدست آمده از ويروس هاي وحشي با الگوهاي حاصل از واکسن مقايسه شدند. با استفاده از جفت پرايمرهاي A، B، C، F و H دماي ذوب سويه هاي واکسن بالاتر از جدايه هاي حاد به دست آمد، اما با پرايمرهاي D، E و G اين حالت ديده نشد. بر اساس آناليز منحني هاي HRM در اين مطالعه، جفت پرايمرهاي B و H توانستند بهتر از ساير جفت پرايمرها سويه هاي واکسن را از يکديگر و از جدايه حاد تفکيک کنند. براساس يافته هاي حاصل از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که با استفاده از آناليز HRM و انتخاب پرايمرهاي مناسب مي توان در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا در مقايسه با ساير روش هاي رايج قبلي نظير انجام آزمايش هاي تعيين شاخص هاي بيماري زايي، آزمون RT-PCR و تعيين توالي نوکلئوتيدي اقدام به تفکيک و تعيين حدت ويروس هاي نيوکاسل و تشخيص ويروس هاي حاد از ويروس هاي واکسن کرد. كليد واژه: آناليز HRM، ويروس بيماري نيوکاسل، ويروس واکسن، تفکيک، پرايمر