موسسه اطلاعات مرغداری 26 خرداد 1392 ساعت 9:01 http://infopoultry.net/vdch.zn6t23nz-ftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار -------------------------------------------------- علي نوبخت، مهدي فيضي، علي رضا صفامهر متن : دو آزمايش جداگانه جهت بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. سطوح كاسني مورد استفاده در هر دو آزمايش صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد در گروه هاي آزمايشي 1 تا 5 بود. در آزمايش اول تعداد 300 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه راس – 308 در 5 گروه آزمايشي و 3 تكرار (با تعداد 20 قطعه جوجه در هر تكرار) به مدت 42 روز و در آزمايش دوم تعداد 180 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي- لاين (W36) در 5 گروه آزمايشي و 3 تكرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تكرار) از سن 65 تا 77 هفتگي در قالب طرح كاملاً تصادفي مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصله از دو آزمايش نشان داد كه استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي كاسني اثرات معني داري بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار داشت (05/0>P). در جوجه هاي گوشتي با اضافه نمودن كاسني به جيره هاي غذايي، مقدار خوراك مصرفي روزانه و درصد چربي بطني تحت تاثير قرار گرفت. به طوري كه استفاده از پودر گياه كاسني تا 1 درصد موجب بهبود عملكرد و كاهش درصد چربي بطني شد ولي استفاده از سطوح بالاتر از 1 درصد موجب كاهش معني دار درصد عضله سينه شد. در مرغ هاي تخم گذار استفاده از 2 درصد پودر كاسني موجب افزايش درصد توليد تخم مرغ، مجموع توده تخم مرغ و خوراك مصرفي شد و ضريب تبديل غذايي را نيز بهبود داد. همچنين بيشترين رنگ زرده و درصد سفيده نيز در اين گروه آزمايشي مشاهده شود. نتيجه گيري مي شود كه استفاده از سطح 1 درصد پودر كاسني در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي در كل دوره پرورش و 2 درصد در جيره هاي غذايي مرغ هاي تخم گذار از سن 65 تا 77 هفتگي باعث بهبود عملكرد آنها مي گردد. کليدواژگان: جوجه هاي گوشتي، كاسني، عملكرد، مرغ هاي تخم گذار