موسسه اطلاعات مرغداری 7 ارديبهشت 1392 ساعت 8:45 http://infopoultry.net/vdcg.z9urak9yypr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي اثرات عصاره متانولي و پودر برگ درمنه خزري (Artemisia annua) بر عملكرد، سيستم ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- ليلا غلامرضايي ثاني ، مهرداد محمدي ، جلال جلالي سندي ، سيد عبدالحسين ابوالقاسمي ، محمد روستايي علي مهر متن : در اين تحقيق تاثير عصاره متانولي و پودر برگ گياه درمنه خزري روي عملكرد، سيستم ايمني سلولي و هومورال تعداد 240 قطعه جوجه گوشتي نژاد كاب 500 در يك طرح كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. جوجه هاي گروه شاهد فقط از جيره پايه استفاده نمودند. جوجه هاي گروه دوم و سوم به ترتيب از جيره هاي حاوي ppm 2000 و ppm 4000 عصاره و گروه هاي چهارم و پنجم و ششم به ترتيب از جيره هاي حاوي 5/0، 1 و 5/1 درصد پودر برگ خشك شده گياه درمنه خزري به صورت مخلوط در دان استفاده كردند. ميزان خوراك مصرفي روزانه، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي (عملكرد) مورد اندازه گيري قرار گرفت. در روز 16 پرورش، فيتوهماگلوتينين (PHA-P) زير پوست بال تزريق شد و 24 و 48 ساعت پس از تزريق پاسخ پوست مورد ارزيابي قرار گرفت. براي بررسي ايمني هومورال در روزهاي 8 و 22 پرورش، گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت داخل عضلاني تزريق شد و سطوح مختلف آنتي بادي بر عليه SRBC در روزهاي 21، 28، 35 و 42 اندازه گيري شد. در پايان دوره پرورش و پس از كشتار، وزن تيموس و بورس فابرسيوس اندازه گيري شد. نتايج نشان داد مصرف عصاره و پودر برگ درمنه خزري باعث افزايش وزن روزانه، كاهش خوراك مصرفي روزانه، كاهش ضريب تبديل غذايي و در نتيجه بهبود در عملكرد جوجه ها شد (P