موسسه اطلاعات مرغداری 5 ارديبهشت 1394 ساعت 18:33 http://infopoultry.net/vdcg.x9yrak9uupr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : تنطیم انتقال دهنده فسفات در روده کوچک بوسیله مکمل های غذایی دارای فسفر معدنی و فیتاز جوجه گوشتی -------------------------------------------------- ترجمه : علی یوسف زاده کلخوران متن : فسفرغذایی (P)به عنوان تنظیم کننده اصلی بیان انتقال دهنده فسفات است.اثر (P)معدنی مکمل شده با فیتاز یا بدون آن در بیان دو پروتیین انتقال دهنده وابسته به سدیم Pi (NaPi) و کانال کلسیمی در روده کوچک جوجه های گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت.36عدد جوجه گوشتی به طور تصادفی به شش رژیم غذایی مختلف در سن 15 روزگی اختصاص داده شدند .دو سطح از فسفر توتال(tPکه با مکمل MCPسازگار شده است و 39%(BD-)و47% (BD+)تا25 روزگی خورانده شدند ،ودر هر سطحی ازtPسه سطح از فیتاز به میزان 0و500و12500 FTU/Kg of E.coli phytase.نمونه های موکوسی از ژؤوژنوم و ایلؤم گرفته شدند وغشاهی راسی بوسیله رسوب mgcl2 جداسازی شدند . بیان پروتیین های NaPi IIb, NaPi type III (PiT1) ;وکانال کلسیمیTRPV6 به صورت نیمه کمی بوسیله Western blotting و فعالیت فیتاز موکوسی ژؤوژنومی بوسیله ازاد سازی Pi اندازه گیری شد.انتقال دهنده jejunal NaPi Iib بوسیله دو گروه ناهمگون بیان شدند که بوسیله رژیم غذایی به صورت مختلف تنظیم شده بودندبا مکمل فیتاز ،NaPi IIb Band1 افزایش یافت (P < 0.05). و Band2 کاهش یافت(P < 0.05). ولی با مکمل MCP تحت تاثیر قرار نگرفت.نتیجه عکس در Band 1 و Band2 به طور چشم گیری مرتبط با مقدارP جذب نشده که با بیان زیادتر Band1در مقدار زیادتر P جذب نشده است همراه است.به علاوه دومین انتقال دهنده Pi , PiT1, که در بیان ایلؤومی ردیابی شده است در پاسخ به مقدار بالا مکمل فیتاز کاهش یافت(P < 0.05). بیان کانال کلیسیمی TRPV6 درگروه BD+ افزایش یافت.روند برهمکنش میان MCP وفیتاز در فعالیت فیتاز موکوسی با کاهش در فعالیت مشاهده شد(P = 0.079)وقتی که BD+ با فیتاز 12,500 FTU/kg خورانده شده بود.سلول های اپی تلیال روده ای طیور به رژیم غذایی مکمل شده با فیتاز و MCP با تغییر در بیان انتقال دهنده Piدر غشاهای راسی پاسخ داد. در نتیجه در دسترس بودن Pi احتمالا کلید بیان پروتیین انتقال دهنده است . هرچند کمک به اینوزیتول فسفات کمترکه به وسیله فیتاز و سایر فسفات ها ایجاد میگردد،ممکن است مطرح گردد.