موسسه اطلاعات مرغداری 1 آذر 1396 ساعت 18:20 http://infopoultry.net/vdcfyedy.w6dyvagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان‌های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2) -------------------------------------------------- نویسندگان تسنیم اختر؛ گلشن آرا؛ نعمان علی؛ فریس الدین مفتی؛ محمد عمران خان متن : چکیده آنفلوانزای پرندگان (AI) یک بیماری بسیار مسری است که باعث خسارت اقتصادی قابل توجهی در سراسر دنیا می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مانان-الیگوساکارید (MOS) بر دفع ویروس از نای و کلوآک در ماکیان‌های گوشتی مواجهه شده با AI و آلودگی محیط با H9N2 است. تعداد 300 ماکیان گوشتی یک روزه به طور تصادفی به سه گروه (A، B و C) تقسیم شدند و به ترتیب 2/0، 5/0 و 0/0% MOS در جیره توصیه شده توسط NRC برای 36 روز اضافه شد. در روز 21، گروه‌ها به دو زیر گروه A+ve، A-ve، B+ve، B-ve، C+ve و C-ve با 5 تکرار برای هر کدام تقسیم شدند. گروه‌های مثبت به محل‌های مجزا منتقل شدند و به شیوه داخل بینی‌ با 1/0 میلی‌ لیتر ویروس مرجع (AIV; Pk-UDL/01/08 H9N2) با EID50 = 10-6.66 مواجهه شدند. درمان، دفع ویروس از کلوآک را از روز 24 تا 26 و 28 تا 32 کاهش داد (P