موسسه اطلاعات مرغداری 9 شهريور 1391 ساعت 10:02 http://infopoultry.net/vdcf.ydviw6dvygiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : مقايسه تاثير دانه كتان و گلرنگ بر تركيب اسيدهاي چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تيتر آنتي بادي مرغان تخم گذار -------------------------------------------------- حسيني واشان ، افضلي ، ملكانه ، ناصريان ، رساني متن : اين آزمايش به منظور تع يين اثر سطوح مختلف دانه هاي گلرنگ و كتان، بر تيتر آنتي بادي، كلسترول خون و زرده، تركيب اسيدهاي چرب زرده و ن سبت در قالب طرح كاملاً تصادفي، با 7 نوع جيره W– اسيدهاي چرب امگا - 6 به امگا - 3 زرده تخم مرغ با 168 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي-لاين 36 7 و 10 درصد دانه گلرنگ ، غذايي در 3 تكرار ب ه مدت 12 هفته اجرا شد. مرغان با جيره هاي غذايي شامل جيره پايه فاقد دانه گلرنگ و كتان، سطوح 4 7 و 10 درصد دانه كتان تغذيه شدند. مشاهدات نشان داد كه تيتر آنتي بادي، سطح كلسترول خون و تخم مرغ تحت تاثير سطوح مختلف ، يا سطوح 4 دانه گلرنگ و كتان قرار نگرفت . سطوح مختلف دانه گلرنگ و كتان بر درصد اسيدهاي چرب اشباع (مريستات، پالميتات و استئ ارات)، امگ ا- 7 ( پالميتولئات)، امگا- 9 (اولئات) و امگ ا- 3 بلندزنجير (ايكوزاپنتانوات و دوكوزاهگزانوات ) تاثيري نداشت . در مرغان تغذيه شده با دانه گلرنگ وكتان ، درصد اسيد لينولئيك زرده نسبت به شاهد به ترتيب روند افزايشي و كاهشي داشت . درصد اسيد لينولنيك زرده در تيمار كتان به طور معني داري افزايش يافت . نسبت اسيدهاي چرب امگا - 6 به امگا - 3 زرده تخم مرغ گروه هاي تغذيه شده با دانه كتان روند كاهشي و در تيمارهاي دانه گلرنگ روند افزايشي داشت . به طور كلي، مكمل نمودن دانه كتان و گلرنگ در جيره مرغان تخم گذار مي تواند باعث افزايش اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه ش ود همچنين مجموع اسيدهاي چرب امگا- 3 و نسبت اسيدهاي چرب امگا- 6 به امگا- 3 زرده در تيمارهاي كتان به ترتيب افزايش و كاهش يافتند. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي ايران، سال اول، شماره 2، 1388 ص 87