موسسه اطلاعات مرغداری 8 مهر 1390 ساعت 9:57 http://infopoultry.net/vdcf.mdtiw6dj0giaw.html -------------------------------------------------- توسعه و تحقيق شركت پيشگامان تغذيه عنوان : بررسی عدم تاثير منفي توكسين بايندر ميل باند در مرغان تخم گذار، زماني كه بيشتر از حد توصيه شده مصرف شود -------------------------------------------------- متن : در اين تحقيق به مرغان تخم گذار نژاد 36-W Line-Hy كه بر اساس كيفيت پوسته به دو دسته خوب و ضعيف تقسيم شده بودند جيره اي بر پايه ذرت-كنجاله سويا كه به آن 0%، 1% يا 2% توكسين بايندر ميل باند (Improved Milbond-TX (IMTX) يا سيليكات آلومينيوم، كلسيم و سديم هيدراته (HSCAS))، اضافع شده بود، داده شد. در طول 5 دوره 28 روزه متوالي، افزودن ميل باند به جيره، هيچ گونه اثر زيان آوري روي وزن لاشه، وزن پوسته، كيفيت آلبومين، مصرف خوراك يا ضريب تبديل نداشت. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که افزايش در وزن بدن در طول 5 ماه دوره آزمايشي بوسيله ميل باند تحت تاثير قرار نگرفت. همچنين افزودن تصادفي ميل باند به بيش از 8 برابر مقدار توصيه شده كه ممكن است در حين فرآيند تهيه خوراك پيش آيد، اثر معكوس و منفي روي عملكرد مرغان تخم-گذار و نيز روي رطوبت مدفوع نگذاشت. (مقاله كامل در پيوست آمده است.)