موسسه اطلاعات مرغداری 24 شهريور 1395 ساعت 8:48 http://infopoultry.net/vdcew78z.jh8zzi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير پودر دارچين، زردچوبه، و ميخک در جيره بر عملکرد، تغييرات ريخت شناسي روده، و وضعيت اکسيداسيون سرم خون جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- سليميان علي محمد, تبعيديان سيدعلي, ايران دوست حسين متن : به منظور بررسي تاثير پودر دارچين، زردچوبه، و ميخک در جيره بر عملکرد، خصوصيات لاشه، تغييرات ريخت شناسي و pH روده، و وضعيت اکسيداسيون سرم خون، آزمايشي با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتي يک روزه (هر دو جنس) سويه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار، پنج تکرار، و 15 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل جيره شاهد (فاقد هرگونه افزودني) و جيره هاي حاوي سه گرم در کيلوگرم از پودرهاي دارچين، زردچوبه، و ميخک، جيره حاوي مخلوط آن ها (از هر کدام به ميزان دو گرم در کيلوگرم)، و جيره حاوي فلاوفسفوليپول (0.5 گرم در هر کيلوگرم) بود. مصرف خوراک، افزايش وزن، ضريب تبديل، و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. نسبت طول پرز به عمق کريپت ناحيه ژژنوم در جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي مخلوط دارچين، زردچوبه، و ميخک بيشتر از پرندگان تيمارهاي شاهد، فلاوفسفوليپول، و دارچين بود (P