موسسه اطلاعات مرغداری 10 مرداد 1394 ساعت 14:23 http://infopoultry.net/vdce.x8objh8ow9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : همسانه سازي، بيان و تخليص انتهاي كربوكسيل زيرواحد C آنزيم اوره آز هليكوباكتر پيلوري به منظور توليدIgY در زرده تخم مرغ -------------------------------------------------- حسين بصيري، سيدلطيف موسوي گرگري ، ايرج رسولي ، كاظم پريور، طاهر نژادستاري متن : سابقه و هدف: هليكوباكتر پيلوري (H.pylori) نوعي باكتري گرم منفي اسپيرال و ميكروآيروفيل است كه در لايه مخاطي معده انسان تكثير و ايجاد عفونت مي نمايد. رويكردهاي جديد در جهت بكارگيري درمان هاي اختصاصي نظير ايمنوتراپي براي ريشه كني اين عفونت ميباشند. آنزيم اوره آز يكي از مهمترين عوامل بيماري زا و آنتي ژنيك اين باكتري است.روش بررسي: دراين مطالعه تجربي، ابتدا بخش انتهاي كربوكسيل زير واحد C اوره آز، پس از تخليص ژنوم باكتري، با كمك واكنش زنجيره پليمراز (PCR) تكثير شده و محصول روي ناقل بياني pET28a كلون شد. پروتئين نوتركيب پس از تراريخت سازه نوتركيب به باكتري E.coli سوش Bl21DE3 بيان شد و نتايج با استفاده از SDS-PAGE تحليل و پروتئين نوتركيب از طريق كروماتوگرافي ميل تركيبي با كمك ستون Ni-NTA تخليص شد. پروتئين نوتركيب تخليص شده، به مرغ لگهورن سفيد تزريق و IgY با روش استون/كلروفرم تخليص و با روش ELISA و SDS-PAGE مورد ارزيابي قرار گرفت.يافته ها: با تعيين توالي سازه نوتركيب، صحت انجام همسانه سازي تاييد شد. بررسي با SDS-PAGE نشان داد پروتئين نوتركيب rUreCc به خوبي بيان و تخليص شده است. همچنين نتايج الايزا ايمن زايي بالاي اين پروتئين نوتركيب را نشان داد. نتيجه گيري: توليد پروتئين نوتركيب rUreCc هليكوباكتر پيلوري در E.coli به عنوان سلول ميزبان، امكان دسترسي آسان به آنتي-ژن را فراهم كرد. عليرغم كوچك بودن آنتي ژن نوتركيب، توانايي ايمني زايي آن شبيه به كل زير واحد C اوره آز است.کليدواژگان: هليكوباكتر پيلوري، اوره آز، زير واحد UreC، IgY