موسسه اطلاعات مرغداری 3 ارديبهشت 1391 ساعت 9:43 http://infopoultry.net/vdce.o8nbjh8vz9bij.html -------------------------------------------------- صفامهر عليرضا*,فرج اله زاده شهرام,شهير محمدحسين,خدايي صابر عنوان : اثرات سطوح مختلف روغن کلزا، دانه باقلا و پودر سير بر عملکرد و صفات کيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار -------------------------------------------------- متن : اين آزمايش براي ارزيابي اثرات سطوح مختلف دانه باقلا، پودر سير و روغن کلزا بر عملکرد، كيفيت تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار انجام شد. در اين تحقيق 288 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي- لاين(W-36) در سن ?? الي 49 هفتگي، در يک آزمايش فاکتوريل 2×2×2 با دوسطح روغن کلزا (1.5 و3 درصد جيره)، دو سطح دانه باقلا (10 و?? درصد جيره) و دو سطح پودر سير (0.2 و 0.4 درصد جيره) در قالب يک طرح کاملا تصادفي با 8 تيمار و 3 تکرار (هر تکرار شامل 12 قطعه مرغ تخم گذار) به مدت 12 هفته مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که افزودن سطوح مختلف روغن کلزا، دانه باقلا و پودر سير به جيره غذايي مرغ هاي تخم گذار تاثير معني داري بر صفات عملکردي (ميانگين وزن تخم مرغ، درصد توليد تخم مرغ، توليد توده اي، ضريب تبديل) داشتند (P