موسسه اطلاعات مرغداری 18 ارديبهشت 1395 ساعت 12:36 http://infopoultry.net/vdcd590f.yt0zz6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : مقايسه اثرات جايگزين هاي آنتي بيوتيک بر ليپيدهاي زرده تخم مرغ، متابوليت هاي خوني و صفات کيفي تخم مرغ در مرغان تخم گذار -------------------------------------------------- حسيني سيدمحمد, شلايي مصيب متن : چکیده: اين آزمايش به منظور بررسي اثر مکمل هاي آنتي بيوتيک، اسيد آلي، پروبيوتيک و پري بيوتيک، بر صفات کيفي تخم مرغ، ليپيدهاي زرده تخم مرغ و متابوليت هاي خوني مرغان تخم گذار سويه هاي- لاين (W-36) انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با 5 تيمار، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار در سن 32-42 هفتگي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1- شاهد 2- جيره پايه + 150 گرم در تن آنتي بيوتيک (اکسي تتراسايکلين)، 3- جيره پايه + 3 کيلوگرم در تن مکمل اسيد آلي (ارگاسيد)، 4- جيره پايه + 50 گرم در تن پروبيوتيک (پروتکسين) و 5- جيره پايه + 2 کيلوگرم در تن پري بيوتيک (مانان اليگوساکاريد) بود. نتايج نشان داد، از ميان صفات مربوط به تخم مرغ، وزن تخم مرغ بوسيله تيمارهاي دريافت کننده اسيد آلي و پري بيوتيک بطور معني داري افزايش يافت (P