موسسه اطلاعات مرغداری 16 آذر 1393 ساعت 12:07 http://infopoultry.net/vdcd.s0n2yt0kka26y.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي اثر مزوليت هاي منطقه مغوئيه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- جواد غلامي ، محمد حسن فولادي ، محمد سالارمعيني متن : در اين مطالعه اثرات مزوليت هاي منطقه مغوئيه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در غالب طرح كاملاً تصادفي با سه تيمار (بدون مزوليت: شاهد؛ با مزوليت ريز: عبوري از الك 1 ميلي متري و مانده در الك 225/0 ميلي متري، با مزوليت درشت: عبوري از الك 36/3 ميلي متري و مانده در الك 68/1 ميلي متري ) انجام شد. مزوليت جمع آوري شده به ميزان 2 درصد از سن 7 تا 42 روزگي به جيره اضافه شده و در جيره بدون مزوليت از سنگريزه استفاده شد. نتايج نشان داد كه استفاده از مزوليت درشت بر عملكرد جوجه ها تاثير منفي داشته و مزوليت ريز بر عملكرد بي تاثير بود. بدين ترتيب كه جوجه هايي كه مزوليت درشت مصرف كرده بودند نسبت به آنهايي كه مزوليت مصرف نكرده بودند، به طور معني داري افزايش وزن كمتري داشتند. همچنين جوجه هايي كه مزوليت درشت مصرف كرده بودند نسبت به آنهايي كه مزوليت مصرف نكرده بودند يا مزوليت ريز مصرف كرده بودند به طور معني داري ضريب تبديل غذايي بالاتري داشتند. در نمونه هاي خون جوجه-هاي گروه شاهد نسبت به آنهايي كه مزوليت ريز يا درشت مصرف كرده بودند تري گليسيريد بيشتري مشاهده شد. در مورد ليپوپروتئين ها با دانسيته بالا، جوجه هايي كه مزوليت درشت مصرف كرده بودند نسبت به آنهايي كه سنگريزه مصرف كرده بودند به طور معني داري غلظت ليپوپروتئين هاي با دانسيته پايين بالاتري داشتند اما به اين لحاظ تفاوت معني داري بين جوجه هايي كه مزوليت ريز مصرف كرده بودند با آنهايي كه سنگريزه يا مزوليت درشت مصرف كرده بودند، وجود نداشت. ميزان آلكالين فسفاتاز، گلوكز، آلبومين، تيروكسين، كلسترول، ليپوپروتئين هاي با دانسيته پايين و اسيد اوريك سرم خون و قابليت هضم ماده خشك و پروتئين خوراك مصرفي تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت.