موسسه اطلاعات مرغداری 25 ارديبهشت 1392 ساعت 13:17 http://infopoultry.net/vdcd.j052yt0nja26y.html -------------------------------------------------- عنوان : تنوع آللي موجود در ناحيه اينترون سوم ژن گرلين (ghrelin) مرغ بومي آذربايجان غربي -------------------------------------------------- محمد قادرزاده ،علي هاشمي، كريم مرداني متن : تحقيق حاضر به منظور شناسايي تنوع آللي موجود در ناحيه اينترون سوم ژن گرلين در مرغان بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و تفاوت فرم فضايي رشته هاي منفرد (SSCP) انجام گرفت. براي اين منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومي ايستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي شهرستان اروميه خونگيري شد. پس از استخراج DNA، قطعه اي به اندازه bp 417 از ناحيه اينترون سوم ژن گرلين با استفاده از تكنيك PCR تكثير گرديد. محصولات PCR بدست آمده به روش SSCP تجزيه شدند كه منجر به شناسايي الگو هاي نواري متفاوت در مرغان مورد مطالعه گرديد. براي جايگاه ژن گرلين، سه آلل A، Bو D به ترتيب با فراواني هاي 76/0 و 19/0 و 05/0 و سه ژنوتيپ AA، ABو AD با فراواني هاي 52/0، 38/0 و 10/0 بدست آمد. براساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش مي توان گفت كه تنوع ژنتيكي ناحيه اينترون سوم ژن گرلين مرغ بومي نسبتاً بالا بوده به طوريكه مي تواند در برنامه هاي بهگزيني و اصلاح نژاد طيور بومي كشور، ارتباط اين چندشكلي ها با صفات اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد. کليدواژگان: ژن گرلين، تنوع آللي، مرغان بومي آذربايجان غربي، PCR، SSCP