موسسه اطلاعات مرغداری 31 خرداد 1394 ساعت 11:14 http://infopoultry.net/vdcd.90n2yt0jna26y.html -------------------------------------------------- عنوان : تعیین هویت مولکولی و مطالعه شجره شناسی بر اساس ژن ماتریکس (M) ویروس آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در ایران بین سالهای 1387- 1377 -------------------------------------------------- شهرام کریمی؛ وحید کریمی؛ آرش قلیان چی لنگرودی ؛ امید مددگار؛ حمیده نجفی؛ حسین مقصودلو متن : چکیدهزمینه مطالعه: در دهه گذشته موارد متعددی از بیماری آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 بصورت پانزئوتیک رخ داده و از سال 1377 موارد متعددی از بیماری آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H9N2 ) در صنعت طیور ایران گزارش شده است و از آن زمان واکسن کشته H9N2 برای کنترل بیماری در ایران استفاده شد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تعیین هویت مولکولی و شجره شناسی بر اساس ژن ماتریکس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی استان تهران از سال1377- 1387 می‌باشد. روش کار: در این مطالعه منطقه کد کننده ژن ماتریکس هشت ویروس آنفلوانزای پرندگان H9N2 جداسازی شده از گله‌های گوشتی استان تهران ازسال 1998 تا2007 به طور کامل تعیین توالی گردید. نتایج: تجزیه و تحلیل حاصل از بررسی توالی مناطق ژن ماتریکس ومطالعه شجره شناسی ویروس‌های مورد مطالعه بیانگر این است که توالی ژنی این منطقه از ویروس‌های جداسازی شده در مقایسه با توالی سویه استاندارد که در بانک ژن وجود دارد، تفاوتی‌هایی را در سطوح مختلف نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل سکانس ژن ماتریکس نشان از جهش‌هایی در این ژن می‌باشد. مطالعه شجره شناسی نشان می‌دهد که این ویروس‌های جداسازی شده مربوط به تحت دودمان G1 می‌باشند. دراین مطالعه نشان داده شده است که سویه‌های ایران بر اساس این ژن به دو گروه تقسیم گردیده اند. همچنین در این مطالعه نشان داده شده است ژن ماتریکس ویروس‌هایH9N2 سویه‌های ایران در بین سال‌های مورد مطالعه بیشترین شباهت را به سویه‌های پاکستان، فلسطین اشغالی و امارت متحده عربی دارد.نتیجه‌گیری‌نهایی: این مطالعه نشان می‌دهد که ژن ماتریکس سویه‌های در حال گردش در ایران دچار تغییر شده وحفاظت در مورد این ژن رخ نداده است. نتایج این مطالعه بر پایش دقیق و ادامه دار در زمینه بیماری آنفلوانزای پرندگان در کشور را تأکید می‌کند.کلیدواژگانمطالعه شجره شناسی؛ ژن ماتریکس؛ H9N2