موسسه اطلاعات مرغداری 14 آبان 1392 ساعت 14:09 http://infopoultry.net/vdcd.90j2yt05fa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير افزودن اسانس آويشن، ليمو، نعناع و زنيان در جيره جوجه هاي گوشتي نر بر روي فراسنجه هاي كيفي گوشت -------------------------------------------------- فرهاد صمديان ، آرمين توحيدي ، سعيد زين الديني ، محمد امير كريمي ترشيزي ، زربخت انصاري پيراسرايي ، پدرام غلامزاده ، محسن تقي زاده متن : اثرات افزودن جيره­ جوجه­هاي گوشتي با سطوح مختلفي از اسانس­هاي آويشن، ليمو، نعناع و زنيان (50، 100 و 150 ميلي گرم بر كيلوگرم جيره از هر كدام) روي رنگ، خصوصيات حسي، نيروي برش و تركيب شيميايي گوشت سينه مورد بررسي قرار گرفت. 312 جوجه­ يك روزه سويه آرين به 13 گروه تيماري تقسيم شد ند ، به طوري كه 24 جوجه به هر گروه تخصيص يافت كه در شش تكرار توزيع شدند. نتايج نشان داد كه مقدار چربي خام گوشت در جوجه­هايي كه از يك جيره افزوده شده با اسانس نعناع در سطح 50 ميلي­گرم در كيلوگرم تغذيه كرده بودند، به طور غير عادي بالاتر از بقيه گروه­ها بود ( 05/0 > P ) . با بالاتر رفتن سطح هر يك از اسانس­هاي روغني مقدار چربي خام در ماهيچه كاهش يافت (05/0> P ). مقادير نيروي برش گوشت در جوجه­هايي بالاتر بود كه از يك جيره مكمل شده با اسانس نعناع در سطح 150 ميلي­گرم بر كيلوگرم جيره تغذيه كرده بودند (05/0> P ) . اسانس زنيان و ليمو نسبت به نعناع برخي از خصوصيات حسي گوشت (بو، طعم و مقبوليت كلي) را بهبود داد (05/0> P ). اسانس ليمو در سطح 150 ميلي گرم در كيلوگرم جيره، روشنايي رنگ گوشت، را نسبت به شاهد بهبود بخشيد (05/0> P ). قرمزي رنگ گوشت نيز در گروه شاهد نسبت به بقيه گروه­ها به طور معني­داري بالاتر بوده است (05/0> P ). کليدواژگان: اسانس نعناع، ليمو، آويشن و زنيان، جوجه هاي گوشتي، كيفيت گوشت