موسسه اطلاعات مرغداری 16 مرداد 1395 ساعت 11:59 http://infopoultry.net/vdcce4qs.2bqx48laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري -------------------------------------------------- حقيقي خوشخو پيام, حسيني حسين, اكبري آزاد گيتا, معصوميان سعيد متن : این مطالعه فارمی که به منظور ارزیابی دو نو ع واکسن کشته دوگانه در القاء پاسخ ایمنی هومورال علیه بیماریهای نیوکاسل و گامبورو انجام گرفته بود، منجر به یافته جالبی مبنی بر نقش ایمنی سلولی در محافظت علیه بیماری گامبورو گردید .چهل و شش هزار جوجه ی یکروزه نیمچه تخمگذار تجاری نژادهای لاین ( سویه (063W) به طور تصادفی در دو گروه 16000 قطعه ای (دریافت کننده واکسن غیرفعال A، گروه مشاهده) و 30000 قطعه ای (دریافت کننده واکسن غیرفعال B، گروه آزمایش) تقسیم شدند. به استثنای تفاوت در نوع واکسن دوگانه نیوکاسل و گامبورو، بقیه شرایط از جمله برنامه واکسیناسیون، شرایط پرورش و تغذیه در هر دو گروه یکسان بود. واکسن دوگانه غیرفعال ND+IBD در هر دو گروه زیر جلد گردن در 8 روزگی تزریق شد. در سن 5، 36 ( 4 هفته پس از تزریق واکسن کشته)،50 روزگی (6 هفته پس از تزریق واکسن کشته) و 64 روزگی (8 هفته پس از تزریق واکسن کشته)، 20 نمونه خون در هر نوبت از هر سالن اخذ و به روش HI و ELISA بترتیب جهت اندازه گیری تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گامبورو بررسی شدند. مقایسه آماری نتایج نشان داد که میانگین تیتر و ضریب پراکندگی آنتی بادی علیه نیوکاسل و گامبورو در دو گروه فاقد اختلاف معنی داری می باشد . (P