موسسه اطلاعات مرغداری 13 دی 1395 ساعت 9:21 http://infopoultry.net/vdcc1sqs.2bqsm8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی در بلدرچین ژاپنی -------------------------------------------------- عبدالاحد رسولی . فرزاد باقرزاده کاسمانی . جعفر آشوری . وحیده صباغی متن : چکیده :به منظور بررسی اثر غوطه ور سازی تخم بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و میزان مرگ و میر جنینی طی انکوباسیون تعداد 120 عدد تخم بلدرچین ژاپنی به 4 تیمار (1 تیمار شاهد و 3 تیمار غوطه ور شده در محلول های حاوی 5، 10 و 15 درصد عسل) که هر تیمار دارای 3 تکرار مشتمل بر 10 عدد تخم بلدرچین بود، تقسیم گردید. نتایج نشان داد که تیمار محلول 10 درصد عسل باعث افزایش معنی دار (P