موسسه اطلاعات مرغداری 17 اسفند 1392 ساعت 10:48 http://infopoultry.net/vdcc.iqoa2bqsola82.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي شاخص هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار -------------------------------------------------- سيد محمد حسيني، مصيب شلايي متن : اين آزمايش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي خصوصيات تخم مرغ مانند وزن پوسته، ضخامت پوسته، شاخص زرده، رنگ زرده و واحد هاو در مرغ هاي تخم گذار انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تيمار، 4 تكرار و 4 قطعه مرغ در هر تكرار و بر روي مرغ هاي تخم گذار سويه هاي-لاين (W-36) از سن 32 تا 42 هفتگي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1- تيمار شاهد، 2- تيمار شاهد + 1% بذر خار مريم و 3- تيمار شاهد + 2% بذر خار مريم، بود. نتايج نشان داد از ميان صفات عملكردي، ميانگين وزن تخم مرغ در تيمار دريافت كننده 2% خار مريم، نسبت به تيمار شاهد، افزايش معني داري داشت (05/0P