موسسه اطلاعات مرغداری 22 شهريور 1389 ساعت 2:15 http://infopoultry.net/vdcc.1qia2bqspla82.html -------------------------------------------------- عنوان : استفاده از ضايعات كارخانجات جوجه كشي در تغذيه طيور تخم گذار -------------------------------------------------- ضايعات كارخانجات جوجه كشي (هچري) بطور معمول شامل پوسته تخم مرغ ها، تخم مرغ هاي بدون نطفه، جنين هاي مرده در پوسته و جوجه هاي تلف شده است. متن : ضايعات كارخانجات جوجه كشي (هچري) بطور معمول شامل پوسته تخم مرغ ها، تخم مرغ هاي بدون نطفه، جنين هاي مرده در پوسته و جوجه هاي تلف شده است. اين مواد پس از فرآوري به روش هاي گوناگون، منبع خوبي از مواد مغذي بويژه پروتئين به ميزان 5/22-26% و كلسيم 2/17-6/24% بوده و مي توان اين محصول را تا 15% جيره و بدون تأثير بر روي عملكرد در تغذيه طيور تخم گذار استفاده نمود. در طيور گوشتي استفاده بيشتر از 5/2% توصيه نگرديده است. با توجه به افزايش كارخانجات جوجه كشي در ساليان اخير در ايران، فرآوري علمي و اصولي اين ضايعات و مصرف آنها بعنوان يكي از اقلام خوراك در صنعت مرغداري قابل بررسي مي باشد.