موسسه اطلاعات مرغداری 3 دی 1394 ساعت 19:42 http://infopoultry.net/vdcbf5b8.rhbg0piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس -------------------------------------------------- علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد متن : در این تحقیق تغییرات ژنتیکی رکوردهای دوره‌ای تعداد 21245 تخم مرغ با استفاده از مدل تابعیت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات رکورد‌گیری شده مربوط به 2310 پرنده بود که فرزندان 46 پدر و 618 مادر بودند. بدین منظور 2257، 2205، 2102، 1965 رکورد تعداد تخم مرغ به ترتیب در 32-20 هفتگی، 44-33 هفتگی، 56-45 هفتگی، 68-57 هفتگی جمع‌آوری شدند. در مدل مورد استفاده کلیه اثرات ثابت (سن و نوبت جوجه‌کشی) و اثرات تصادفی (اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثرات محیط دائمی حیوان) گنجانده شدند. تجزیه ژنتیکی مشاهدات با استفاده از مدل تابعیت تصادفی با درجات برازش 2 تا 4 برای اثرات ژنتیکی افزایشی و اثرات محیط دائمی پرنده انجام شد. بر این اساس مدل تابعیت تصادفی با درجه برازش سه برای اثرات ژنتیکی افزایشی و درجه برازش دو برای اثرات محیط دائمی حیوان به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. مقدار وراثت پذیری برآورد شده برای دوره اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 43/0، 12/0، 16/0 و 11/0 به دست آمد. نسبت واریانس محیط دائمی به واریانس فنوتیپی نیز از 38/0 برای دوره اول به 6/0 برای دوره چهارم افزایش یافت. در این مطالعه همبستگی های ژنتیکی بین دوره‌های مختلف تولید تخم مرغ برآورد شد. همبستگی‌های ژنتیکی نشان داد که تولید تخم مرغ در هر دوره تولید از نظر ژنتیکی یک صفت جداگانه محسوب می‌شود. انتخاب بر اساس تعداد تخم مرغ در اوایل تولید می‌تواند در بهبود ژنتیکی تولید تخم‌مرغ در تمامی دوره‌های تولید سودمند باشد. هر چه رکوردهای تولید بیشتر باشد می‌توان دقت انتخاب و در نتیجه میزان پیشرفت ژنتیکی را افزایش داد.