موسسه اطلاعات مرغداری 28 مهر 1396 ساعت 12:16 http://infopoultry.net/vdcb5sb8.rhb8fpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر مورفولوژی و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی -------------------------------------------------- مهدی افرا1؛ بهمن نویدشاد 1؛ مسعود ادیب مرادی2؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق1؛ نعمت هدایت ایوریق1 1گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران متن : چکیده زمینه مطالعه: فیبر نامحلول موجود در خوراک طیور اغلب به عنوان عاملی نامطلوب در نظر گرفته می‌شود که ارزش غذایی جیره را کاهش می‌دهد، اما شواهدی نیز در دست است که این نوع فیبر باعث بهبود صفات تولیدی می‌شود. هدف: پوسته خارجی جو از نظر اثر بر عملکرد تولیدی جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفى با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. جیره‌ها شامل جیره شاهد فاقد پوسته جو و چهار جیره آزمایشی حاوی پوسته جو در دو سطح 75/0% یا 5/1%، هر یک در دو اندازه کوچکتر از mm‌1 و یا بین mm‌1 تا 2 بودند. نتایج: نوع جیره اثری بر میزان مصرف خوراک در گروههای آزمایشی نداشت. بهترین افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل خوراک در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات mm‌2-1 ثبت شد و در کل دوره آزمایش، تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معنی‌دار بود (05/0>p). مصرف فیبر منجر به افزایش تعداد سلول گابلت در ژژنوم در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>p). بر خلاف انتظار، مصرف پوسته جو باعث کاهش ارتفاع پرز در مقایسه با گروه شاهد در همه بخش‌های روده کوچک شد (05/0>p). در ژژنوم، عمق کریپت جوجه‌های شاهد بیشتر از جوجه‌های تغذیه شده با 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات کوچکتر از 1 mm بود (05/0>p). نسبت عمق کریپت به ارتفاع پرز در ژژنوم جوجه‌های شاهد بیشتر از پرنده‌های تغذیه شده با جیره حاوی گروه 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات کوچکتر از mm‌1 بود (05/0>p). در ایلئوم، جوجه‌های تغدیه شده با جیره شاهد حاوی تعداد کمتری لاکتوباسیلوس و تعداد بیشتری اشریشیا‌کولی در مقایسه با اکثر تیمارهای حاوی پوسته جو بودند (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: سطح 5/1 ٪ پوسته جو با اندازه ذرات mm‌2-1 موجب بهبود صفات تولیدی جوجه‌های گوشتی گردید، ضمن آنکه وارد نمودن مقادیر تا 5/1% از پوسته جو به عنوان یک منبع لیگنوسلولزی به جیره جوجه‌های گوشتی باعث تحریک رشد لاکتوباسیلوس‌ها و کاهش تعداد اشریشیا‌کولی در مجرای گوارش شد و این تغییر ترکیب میکروفلور روده پیشنهاد کننده اثر پری بیوتیکی پوسته جو در مجرای گوارش جوجه‌های گوشتی است.