موسسه اطلاعات مرغداری 23 تير 1392 ساعت 8:36 http://infopoultry.net/vdcb.sbwurhb5siupr.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير برگ زيتون بر فشار خون، عملكرد و پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- صيفعلي ورمقاني، شعبان رحيمي (نويسند ه مسئول)، محمد امير كريمي ترشيزي، هوشنگ لطف الهيان، محمد حسن زاده متن : اين آزمايش به منظور بررسي اثرات برگ زيتون بر روي ميزان فشار خون، ليپيدهاي سرم خون و عملكرد جوجه هاي گوشتي اجراء شد. تعداد 500 قطعه جوجه نر گوشتي يكروزه سويه آرين در قالب طرح كاملاً تصادفي متعادل با 5 تيمار آزمايشي (جيره غذايي) و 4 تكرار و 25 جوجه در هر تكرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفت. تيمارهاي غذايي شامل جيره پايه، جيره پايه و داروي فشار خون (پروپرانولول)، جيره پايه و سطوح 5/0، 1 و 5/1 درصد پودر برگ زيتون بود. جيره ها بر اساس راهنماي تغذيه جوجه گوشتي آرين تنظيم شدند. صفات فشار خون سرخرگي، فاكتورهاي بيوشيميايي سرم خون شامل كلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين با چگالي كم (LDL)، ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL)، گلوكز، پروتئين و فاكتورهاي عملكردي اندازه گيري شدند. فشار خون در پايان دوره آزمايش با استفاده از دستگاه آشكار ساز جريان عروق مدل BV102R SONICAID متصل به پروب 5/5 مگاهرتز، اسفينگمومانومتر و كاف نوزاد اندازه گيري شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه اختلاف فشار خون سرخرگي در بين تيمارها معني دار بود(05/0 >p) به طوري كه بيشترين و كمترين مقدار فشار خون به ترتيب مربوط به تيمارهاي جيره پايه و داروي فشار خون بود. تيمارهاي غذايي بر روي مقدار كلسترول، تري گليسريد، LDL و تلفات تاثير معني داري(05/0 >p) داشتند اما بر روي مقدار HDL، گلوكز و پروتئين تام تاثيري نداشتند. بنابر اين به منظور كاهش فشار خون، كلسترول، تري گليسريد، LDL، تلفات و بهبود شاخص توليد مقدار 1 تا 5/1 درصد برگ زيتون در جيره غذايي جوجه ‎هاي گوشتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. کليدواژگان: برگ زيتون، فشار خون، ليپيدهاي سرم، عملكرد، جوجه گوشتي