موسسه اطلاعات مرغداری 23 بهمن 1391 ساعت 10:25 http://infopoultry.net/vdcb.gbzurhb0ziupr.html -------------------------------------------------- عنوان : تعيين قابليت هضم پروتئين و ماده خشك جيره هاي حاوي سه كنجاله گياهي به روش آزمايشگاهي و بررسي اثرات استفاده از آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- علي اصغر ساكي ، معصومه عباسي نژاد، جلال سالاری ، محمد كاظمی فرد متن : اين تحقيق به منظور تعيين قابليت هضم پروتئين و ماده خشك جيره هاي حاوي كنجاله سويا، كنجاله كلزا و كنجاله تخم پنبه با آنزيم هيدروآنزيم اكس پي به روش آزمايشگاهي و همچنين اثر آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام شد. جهت تعيين قابليت هضم پروتئين و ماده خشك جيره ها دو نمونه از هر جيره تهيه گرديد. به منظور بررسي عملكرد 324 قطعه جوجه سويه لوهمن در 3 تيمار، 4 تكرار و 27 جوجه در هر تكرار در قالب طرح كاملاً تصادفي مورد استفاده قرار گرفت. تيمار هاي آزمايشي حاوي 30 درصد كنجاله هاي سويا، كلزا يا تخم پنبه بودند. قابليت هضم پروتئين در جيره حاوي كنجاله سويا نسبت به كنجاله تخم پنبه در هر دو جيره هاي دوره آغازين و رشد بيشتر بود (05/0>P). قابليت هضم ماده خشك به روش آزمايشگاهي در جيره مربوط به دوره رشد حاوي كنجاله سويا و كنجاله كلزا نسبت به كنجاله تخم پنبه بطور معني داري افزايش نشان داد (05/0>P). ميزان خوراك مصرفي در جيره حاوي كنجاله سويا نسبت به كنجاله تخم پنبه در هر دو دوره پرورش بيشتر بود (05/0>P). در دوره رشد وزن بدن جوجه هاي تغذيه شده با كنجاله سويا نسبت به كنجاله كلزا و همچنين جوجه هاي تغذيه شده با كنجاله كلزا نسبت به كنجاله تخم پنبه بيشتر بود (05/0>P) شاخص توليد جوجه هاي تغذيه شده با كنجاله سويا نسبت به تخم پنبه در دوره رشد افزايش معني داري داشت (05/0>P) در دوره رشد وزن سينه جوجه هاي مربوط به جيره حاوي كنجاله سويا و كنجاله كلزا نسبت به كنجاله تخم پنبه بطور معني داري افزايش نشان داد (05/0>P). نتايج نهايي اين آزمايش نشان داد كه كنجاله كلزا در بسياري از فاكتورها (خوراك مصرفي، درصد وزن سينه و قابليت هضم ماده خشك در 42 روزگي) تفاوت معني داري با كنجاله سويا نداشت. کليدواژگان: كنجاله سويا، كنجاله كلزا، كنجاله تخم پنبه، جوجه گوشتي، سويه لوهمن