موسسه اطلاعات مرغداری 21 خرداد 1392 ساعت 16:24 http://infopoultry.net/vdcb.8bwurhb8giupr.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي تاثير سطوح مختلف انرژي و نسبت انرژي به پروتئين جيره بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار بومي استان فارس در مرحله دوم تخم گذاري -------------------------------------------------- مسعود عرب ابوسعدي، ابراهيم روغني و بيان حسن زاده متن : اثر سطوح مختلف انرژي (2700، 2900 و 3100، كيلوكالري در كيلوگرم) و نسبت هاي مختلف انرژي به پروتئين (195، 215 و 239) در جيره، بر عملكرد توليدي مرغ هاي تخم گذار بومي استان فارس در مرحله دوم تخم گذاري بررسي شد. 216 قطعه مرغ تخم گذار بومي در سن 45 هفتگي در 6 گروه 4 قطعه اي به 9 تيمار مورد آزمايش اختصاص داده شد. جيره هاي آزمايشي به گونه اي فرموله شد كه هر يك از سطوح انرژي داراي سه نسبت مختلف انرژي به پروتئين باشد. سپس جيره هاي آزمايشي به مدت 20 هفته (هفته 42 تا 62) به صورت آزاد و در قالب طرح كاملاً تصادفي در اختيار مرغ ها قرار گرفت. درصد تخم گذاري، وزن تخم مرغ هاي توليدي، افزايش وزن و درصد ماندگاري مرغ ها بين تيمارهاي مختلف، تفاوت معني داري با هم نداشتند (05/0 .(P>ميزان خوراك مصرفي روزانه تفاوت معني داري را بين جيره هاي 1، 2 و 3 (3100) و 5(2900) با جيره 7 (2700) نشان داد (P