موسسه اطلاعات مرغداری 30 بهمن 1392 ساعت 10:42 http://infopoultry.net/vdcb.0b9urhbgsiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خون و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- متن : آزمايشي به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خوني و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. دانه سوياي پرچرب در دماي 155 درجه سانتيگراد به مدت 15 ثانيه، اكسترود شد. در اين آزمايش، تعداد 144 قطعه جوجه خروس گوشتي يك روزه به 12 گروه شامل 3 تيمار در 4 تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار تقسيم شدند و دانه سوياي اكسترود شده در سطوح صفر، 5/7 و 15 درصد در جيره هاي آغازين، رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي استفاده شد. در دوره آغازين، مصرف خوراك جوجه هاي دريافت كننده سطح 15 درصد دانه سويا نسبت به گروه شاهد بطور معني داري كاهش پيدا كرد ولي اين تفاوت در بقيه دوره ها معني دار نبود. افزايش وزن روزانه جوجه ها نيز در طول كل دوره (42-1 روزگي) با افزايش سطح دانه سوياي اكسترود شده كاهش يافت. وزن نسبي پانكراس و آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز ، آلانين آمينو ترانسفراز، لاكتات دهيدروژناز وكراتين فسفوكيناز سرم خون جوجه ها تحت تاثيرسطوح دانه سوياي اكسترود قرار نگرفت. تري گليسريد وكلسترول كل سرم خون جوجه ها با افزايش دانه سويا در جيره بطور معني داري كاهش يافت. طول پرز مخاط جوجه ها نيز در قسمت دئودنوم روده كوچك با افزايش سطح دانه سوياي اكسترود شده در جيره كاهش يافت كه اين كاهش طول پرز منجر به كاهش سطح جذبي پرزهاي مخاط دئودنوم گرديد ولي عمق كريپت ونسبت طول پرز به عمق كريپت تحت تاثير سطوح دانه سوياي اكسترود شده جيره قرار نگرفت. در قسمت ژوژنوم و ايلئوم روده كوچك، هيچ يك ازخصوصيات ريخت شناسي مخاط، تحت تاثير سطوح دانه سوياي اكسترود شده در جيره قرار نگرفت. نتيجه گيري مي شود كه استفاده از دانه سوياي اكسترود شده در دماي 155 درجه سانتيگراد تا سطح 15 درصد باعث اختلاف معني داري در عملكرد توليد جوجه هاي گوشتي در طول كل دوره نگرديد؛ اگرچه طول پرز و سطح جذبي پرزهاي مخاط دئودنوم جوجه ها با افزايش سطح دانه سوياي اكسترود شده در جيره كاهش يافت.کليدواژگان: اكستروژن; دانه سوياي پرچرب;جوجه هاي گوشتي; عملكرد توليد; ريخت شناسي مخاط روده