موسسه اطلاعات مرغداری 12 اسفند 1389 ساعت 9:58 http://infopoultry.net/vdca.mnyk49nww5k14.html -------------------------------------------------- شهرام گلزار ادبي عنوان : اثر ال- كارنيتين و پودر چربي گياهي بر كيفيت اسپرم خروس‌ها و ‌باروري و جوجه درآوري مرغ‌هاي مادر گوشتي‌ -------------------------------------------------- متن : به منظور ‌ بررسي اثر دو سطح ال-كارنيتين‌‌‌(60 و 50‌ پي.پي.ام به ترتيب در مرغ و خروس)، چربي (5/1‌ درصد) و ليزين و متيونين (3/0 ‌ درصد) جيره بر كيفيت اسپرم، باروري و جوجه درآوري آزمايشي با استفاده از گله مادر در سن 29‌ هفتگي انجام شد. كارنيتين باعث افزايش باروري نسبت به گروه شاهد شد(05/0.)p< خصوصيات تخم مرغ تحت تاثير جيره قرار نگرفت(05/0.)p> درصد توليد تخم مرغ در هفته‌هاي پنجم و ششم آزمايش در گروه‌هاي تغذيه شده با ال–كارنيتين بالاتر از ساير گروه‌ها بود(01/0.)p< خصوصيات مربوط به اسپرم در گروه تغذيه شده با ال–كارنيتين بهبود يافت(01/0.)p< به طور كلي از اين آزمايش مي‌توان نتيجه گرفت كه مصرف ال–كارنيتين در جيره گله مادر گوشتي سبب افزايش ميزان باروري، درصد جوجه آوري و كيفيت اسپرم مي‌گردد.