موسسه اطلاعات مرغداری 17 مرداد 1394 ساعت 17:21 http://infopoultry.net/vdca.mnok49noi5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : مقايسه اثرات عصاره شيرين بيان (Glycyrrhizaglabra) و آنتي بيوتيك لينكومايسين بر چربي بطني، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- حسن خميس آبادي ، قاسم پورحسابي ، برومند چهار آيين ، رضا ناصري هرسيني متن : به منظور بررسي و مقايسه اثرات عصاره شيرين بيان (Glycyrrhizaglabra) و لينكومايسين بر عملكرد، چربي بطني، وزن برخي ارگان­هاي داخلي، فراسنجه­هاي بيوشيميايي خون و پاسخ ايمني، آزمايشي به مدت 42 روز با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتي سويه كاب (500) انجام شد. برنامه غذايي شامل جيره آغازين (21-1) روزگي و جيره رشد (42-22) روزگي بود. جوجه­ها به طور تصادفي در بين 5 تيمار و 4 تكرار (هر تكرار شامل 20 قطعه جوجه ) به شرح زير توزيع شدند: (1) جيره پايه به عنوان تيمار شاهد، (2) جيره پايه + mg/kg 5 لينكومايسين، (3) جيره پايه + 0/1 درصد عصاره شيرين بيان در آب آشاميدني، (4) جيره پايه + 0/2 درصد عصاره شيرين بيان در آب آشاميدني و (5) جيره پايه + 0/3 درصد عصاره شيرين بيان. نتايج نشان دادند، از نظر ميزان مصرف خوراك، ميزان افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك تفاوت معني­داري بين تيمارهاي مختلف وجود ندارد(P>0.05) . وزن كيسه صفرا و نيز چربي بطني در جوجه­هايي كه عصاره شيرين بيان را دريافت كرده بودند در مقايسه با جوجه­هاي تغذيه شده با جيره شاهد كمتر بود (اين تفاوت به ترتيب در تيمارهاي 0/1 و0/3 درصد عصاره شيرين بيان معني­دار بود(0/05>P)، اما از نظر اوزان سينه، ران، كبد، پانكراس، بورس، تيموس و طحال تفاوت معني­داري در بين اين تيمارها مشاهده نشد. مصرف عصاره شيرين بيان به طور معني­داري منجر به كاهش سطوح LDL و كلسترول كل پلاسما گرديد، اما در رابطه با غلظت تري­گليسريد و HDL پلاسما، تفاوتي در بين تيمارها مشاهده نشد. پاسخ تيتر آنتي­بادي به واكسن بيماري­هاي نيوكاسل و آنفلوانزا و درصد لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت تحت­تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت(P>0.05). نتايج حاصله در اين آزمايش نشان مي­دهند كه مصرف عصاره شيرين بيان احتمالا ً به كاهش ميزان چربي بطني بدون برجاي گذاشتن اثرات منفي بر عملكرد يا وضعيت سيستم ايمني جوجه­هاي گوشتي منجر مي شود. کليدواژگان: جوجه گوشتي، عصاره شيرين بيان، آنتي بيوتيك، فراسنجه هاي خوني، سيستم ايمني