موسسه اطلاعات مرغداری 15 بهمن 1391 ساعت 12:21 http://infopoultry.net/vdca.0n0k49nmw5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : رابطه بين گازهاي خون وريدي و ميزان هورمون هاي تيروئيدي با سندرم آسيت در جوجه هاي گوشتي با شرايط سرما -------------------------------------------------- دكتر حميد مؤيديان، دكتر كرامت اساسي، دكتر سعيد نظيفي، دكتر محمد حسن زاده، دكتر مريم انصاري لاري متن : هدف اين مطالعه يافتن رابطه ميان گازهاي خون و هورمون هاي تيروئيدي با سندرم آسيت در جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در شرايط دماي محيطي پايين و تغذيه با خوراك متراكم بود. 160 قطعه جوجه گوشتي يك روزه به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. جوجه هاي گروه 1 با خوراك متراكم در شرايط دماي محيطي پايين پرورش داده شدند تا رخداد آسيت در آن ها افزايش يابد. سطح گازهاي خون، هورمون هاي تيروئيدي و بازدهي رشد به طور هفتگي در جوجه هاي هر دو گروه ثبت شد. براي تعيين مقدار شاخص فشار شرياني، قلب پرندگان تلف شده و كشتار شده بازرسي شد. رخداد آسيت در جوجه هاي گروه 1 كه در دماي محيطي پايين پرورش يافته بودند به روشني بيشتر از جوجه هاي گروه 2 (شرايط معمولي) بود. ميانگين فشار گاز كربنيك در جوجه هاي گروه 1 به طور معني داري بيشتر از جوجه هاي گروه 2 بود. در حالي كه فشار اكسيژن خون در دو گروه ياد شده بر عكس بود. مقادير هورمون هاي تيروئيدي مانند گازهاي خون در سن 4 هفتگي تغيير كرد. به طور خلاصه، اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري ميان فعاليت هورمون هاي تيروئيدي، سطح گاز كربنيك و اكسيژن خون وريدي در دو گروه آزمايش مورد مطالعه وجود دارد. کليدواژگان: آسيت، گازهاي خون، جوجه گوشتي، هورمون هاي تيروئيدي